Нормативни документи

Според Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), влязъл в сила от 1.08.2016г. педагогическият съвет на гимназията приема следните нормативни документи:

 1. Стратегия за развитие на училището за 2023-2028 г. и План към Стратегия за развитие на ПТГ 2023-2028 г.
 2. Стратегия Интернационализация в ПТГ 2021-2027 г. и План към Стратегия Интернационализация в ПТГ 2021-2027 г.
 3. Правилник за дейността на училището 2023-2024г. 
 4. Правилник за вътрешния трудов ред 
 5. Училищни учебни планове за 2023/2024г.
  , , , ,
  , , , ,
  10а, 10б, 10в, 10г, 10д
  11а, 11б, 11в, 11г, 11д Измервателна техника,  11д Промишлена електроника
  12а12б, 12в, 12г, 12д
 6. Формите на обучение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" са: дневна, самостоятелна, индивидуална форма и обучeние чрез работа (дуално обучение)
 7. Годишен план за дейността на училището 2023-2024.
 8. Етичен кодекс на общността.
 9. Вътрешни правила за превенция
 10. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
 12. План за дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици
 13. План на училищния координационен съвет за превенция и противодействие на училищния тормоз
 14. План за образователна интеграция учениците от етническите малцинства
 15. План за дейността на педагогическия съветник
 16. План за дейността на училищния психолог
 17. План за дейността на училищната комисия за безопастност за движение по пътищата.
 18. Годишен план за квалификационната дейност.
 19. Дневно разписание 
 20. Седмично учебно разписание за първи учебен срок на 2023-2024 учебна година
 21. Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 22. Вътрешни правила за опазване и подобряване на МТБ 
 23. График за провеждане на консултации с учениците
 24. Инструктаж по БДП
 25. Мерки за повишаване на качеството
 26. Механизъм за действие при установяване разпространението и употребата на наркотични вещества 
 27. Схеми към механизма за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества 

ДОКУМЕНТИ - ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 1. Заявление на родител за отсъствие на ученик до 3 дни - преди отсъствието / след отсъствието
 2. Заявление на родител за отсъствие на ученик до 7 дни - преди отсъствието / след отсъствието

   

ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол №1 от заседание на Обществения съвет - февруари 2024 г. 

Протокол №2 от заседание на Обществения съвет - април 2024 г.