Нормативни документи

Според Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), влязъл в сила от 1.08.2016г. педагогическият съвет на гимназията приема следните нормативни документи:

 1. Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложения към нея план за действие и финансиране
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Училищни учебни планове за 2019/2020г.
 4. Формите на обучение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" са: дневна, самостоятелна форма и обучeние чрез работа (дуално обучение)
 5. Годишен план за дейността на училището.
 6. Етичен кодекс на общността.
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
 9. План за дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици
 10. План на училищния координационен съвет за превенция и противодействие на училищния тормоз
 11. План за образователна интеграция учениците от етническите малцинства
 12. План за дейността на педагогическия съветник
 13. План за дейността на училищната комисия за безопастност за движение по пътищата.
 14. Годишен план за квалификационната дейност.
 15. Дневен режим
 16. Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ДОКУМЕНТИ - ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 1. Молба за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни 
 2. Уведомление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 3 дни

   

ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Вътрешни правила: изтегли документа от списъка по-надолу
 2. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията:
  1. за първо тримесечие на 2019г.: изтегли документа от списъка по-надолу 
  2. за първото шестмесечие на 2019г.: изтегли документа от списъка по-надолу 
  3. за деветмесечието на 2019г: изтегли документа от списъка по-надолу.
  4. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2019г. изтегли документа от списъка по-надолу
 3. Бюджет на гимназията за 2019г.: изтегли документа от списъка по-надолу
 4. Бюджет на гимназията за 2018г.: изтегли документа от списъка по-надолу
 5. Анализ за изпълнение на бюджета на гимназията за 2018г.: изтегли документа от списъка по-надолу
 6. Мерки за подобряване на качеството на образованието 2019-2020г.: изтегли документа от списъка по-надолу

 

Учебни планове по класове за учебната 2019/2020г.

10а

10б

10в

10г

11а

11б

11в

11г

11д

12а

12б

12в

12г