ERASMUS + KA122-VET 2022/2023

Проект с име „Иновациите-катализатор в триъгълника на знанието!“–
с код 2022-1-BG01-KA122-VET-000073003 към програма ЕРАЗЪМ+, 
производствена практика в Ла Рош, Франция, Барселона, Испания и Будапеща, Унгария по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

 

Проектът е за период от 12 месеца - от 01.06.2022г. до 31.05.2023г. Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране, Мехатроника и Автотранспортна техника. Работният език е английски. 

Целта е реализиране на „триъгълник на знанието“ чрез създаване на устойчиви международни партньорства за образование, наука и бизнес. Осъществяването на мобилности в три Европейски държави – Франция, Испания и Унгария, посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение/ПОО/ за обмяна на добри практики и решения за подобряване на образователните резултати на гимназията, ще създаде устойчиво взаимодействие на образование, наука и бизнес и ще повиши добавената стойност на регионално и на интернационално равнище за всички участници в проекта.

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2023г. за специалностите: "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране", "Мехатроника" и "Автотранспортна теника".

През м. юни бе стартирана процедура по подаване на заявление за участие в селекция на ученици за участие в мобилностите. 

В края на м. юни бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

На 6.12.2022г. селекционна комисия ще проведе заседание за избор на учениците и ще извърщи класиране учениците по утвърдени критерии.

 

.