ERASMUS + KA122-VET 2022/2023

Проект с име „Иновациите-катализатор в триъгълника на знанието!“–
с код 2022-1-BG01-KA122-VET-000073003 към програма ЕРАЗЪМ+, 
производствена практика в Ла Рош, Франция, Барселона, Испания и Будапеща, Унгария по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

 

Проектът е за период от 16 месеца - от 01.06.2022г. до 31.08.2023г. Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране, Мехатроника и Автотранспортна техника. Работният език е английски. 

Целта е реализиране на „триъгълник на знанието“ чрез създаване на устойчиви международни партньорства за образование, наука и бизнес. Осъществяването на мобилности в три Европейски държави – Франция, Испания и Унгария, посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение/ПОО/ за обмяна на добри практики и решения за подобряване на образователните резултати на гимназията, ще създаде устойчиво взаимодействие на образование, наука и бизнес и ще повиши добавената стойност на регионално и на интернационално равнище за всички участници в проекта.

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2023г. за специалностите: "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране", "Мехатроника" и "Автотранспортна теника".

През м. юни бе стартирана процедура по подаване на заявление за участие в селекция на ученици за участие в мобилностите. 

В края на м. юни бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

На 6.12.2022г. селекционна комисия проведе заседание за избор на учениците и извърши класиране учениците по утвърдени критерии.

 

В края на месец октомври 2022г. петима ученици от специалности "Мехатроника" и "Автотранспортна техника" заедно с 4-ма учители бяха във Франция- гр.Ла Рош, където проведоха своята практика в техническото училище - домакин и партньор по проекта. Учениците бяха от 10 в и 10 г класове. Ръководител на учениците по време на мобилността бе инж. Косьо Христов - старши учител професионална подготовка. В Job shadowing взеха участие Корнелия Мотова - директор на гимназията, Десимира Тодорова - главен учител общообразователна подготовка, Пенка Пенева - старши учител общообразователна подготовка и Емил Драганов - старши учител общообразователна подготовка.

Видеофилмът за мобилността във Франция може да видите ТУК

Седем ученици от специалности "Компютърна техника и технологии" и "Приложно програмиране" от 11б, 12а и 12б класове осъществиха своята производствена практика в Барселона, Испания от 17.02.23-03.03.2023г., заедно с 3-ма учители, реализирали Job shadowing - Корнелия Мотова - директор на гимназията, Десимира Тодорова - главен учител и Мая Свиленска - старши учител общообразователна подготовка. Ръководител на учениците по време на мобилността бе инж. Елена Илиева-Ибовска - главен учител професионална подготовка. Учениците работиха в ИТ фирми от града, където успешно се справиха с всички поставени от менторите задачи. Професионалните им знания и умения бяха високо оценени от испанските ИТ специалисти, като на двама от учениците им бяха дадени персонални препоръки от работодател за професионалните им компетентности. Всички ученици получиха EuroPASS мобилност и ECVET сертификати за валидиране на професионалните им умения.

Видеофилми за мобилността в Барселона, Испания може да видите ТУК и TУК.

ДЕН НА ЕРАЗЪМ

На 31.03.2023 г, в STEM центъра на ПТГ “Д-р Никола Василиади” се проведе “Ден на Еразъм +”. Целта беше да се популяризират европейските ценности и да се предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти, ползите от мобилностите, за да се повиши информираността на ученици и учители, заинтересовани страни, медиите и обществеността.

На събитието присъстваха представители на  ПГМЕТ – гр. Пирдоп, ПГТО „Дочо Михайлов“ – гр. Тервел, ПГТ „Пенчо Семов“ – гр. Габрово, Лицей Роса Паркс – Франция: директори, учители и ученици.

Проведеното събитие даде възможност на участниците да се запознаят с наученото от учителите и учениците от ПТГ “Д-р Никола Василиади”, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 в сектор "Училищно образование" и "Професионално образование и обучение" през 2022-2023г. и споделят своя опит и преживявания с присъстващите.

Учениците бяха подготвили кратки филми и презентации за участието си в мобилностите по следните проекти: „Иновациите-катализатор в триъгълника на знанието!“– 2022-1-BG01-KA122-VET-000073003, “ Как компютрите, дигиталните и емоционалните умения си взаимодействат в професионалното образование” -  2022-1-BG01-KA122-SCH-000072211,  „Надграждане на професионалните умения чрез иновативни практики в Европа“ - № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030785 и представиха на английски и български език впечатленията си от посетените страни, разказаха за изпълнението на поставените им задачи и придобитите компетенции по време на проведената практика в реална работна среда.

Учениците споделиха своята удовлетвореност от участието в мобилностите, по време на които са обогатили своя житейски опит, подобрили са увереността в собствените си възможности - професионални, езикови и социални.

Проектите по програма ЕРАЗЪМ+ допринасят в дългосрочен план за това училището да се приобщи към Европейските ценности в образованието, като се реализират международни партньорства и обмен на учители и ученици.

 

.