2020/2021г.

За вас, кандидат-гимназисти

 

ПТГ „Д-р Н. Василиади“ е училище със 125 –годишна история. Днес то формира специалисти с базови и ключови кометентности, свързани с умението да се учи в бързо променящата се технологична и дигитализираща се среда и разполага с модерна материална база. Подготовката е ориентирана към усвояване на привлекателни за младото поколение професии, свързани със съвременна техника и информационни технологии. ПТГ „Д-р Н. Василиади“ разполага с висококвалифицирани учители и модерна материална база. Обзаведени  са седем компютърни кабинета както и компютърен езиков кабинет. В училището има  две модерни лаборатории по автоматизация и електроника, оборудвани със стендове, показващи автоматизираните процеси, модерен интерактивен кабинет по безопасност на движението и  съвременни стендове за диагностика на автомобили. Лабораториите за аналогова и цифрова схемотехника и за асемблиране на РС са снабдени със съвременна техника. Училището прилага съвременни методи на обучение, като използва цифрови визуализатори и мултимедийни проектори по всички предмети.

Училището работи съвместно с Австрийската стопанска камара и Министерството на образованието  по дуалната система на обучение чрез работа. Учениците от 11 и 12-ти клас два дни в седмицата усвояват професията си в реална производствена среда и получават трудово възнаграждение. През втория учебен срок на 2019-2020 на учениците, обучавани в дуалната форма на обучение и в професии с очакван недостиг на пазара, получават целеви стипендии.

 

Специалностите

За 2020/2021 училището ще осъществи план-прием по следните специалности:

„Компютърна техника и технологии“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва изучаването на съвременни микропроцесорни и компютърни системи; хардуерни архитектури и видовете периферни устройства; диагностика и поддръжка на компютърните системи и мрежи; системен и приложен софтуер за изучаване и прилагане на Web приложения в облачна среда; асемблиране на компютърните системи и мрежи.

„Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език

Обучението включва програмиране за разработване на приложен софтуер; програмиране в интернет среда; тестване на Web приложения в облачна среда; архитектура и организация на бази от данни; компютърна графика и дизайн; възможност за проверка на тестови задачи в онлайн проверяваща система.

„Мехатроника“ -- дуално обучение с разширено изучаване на английски език.

Обучението включва изучаването на механични системи (механизми, устройства, машини и съоръжения); електронни системи (автоматизация и управление на технологични процеси); информационни системи (компютърно програмиране и 3D моделиране); интернет технологии; машинни програмни езици чрез съвременни тренажорни системи Heidenhаin. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

„Промишлена електроника“ –с разширено изучаване на английски език.

Специалността е въведена за първи път в план приема за 2019-2020, но е традиционна за училището. Тя е широкообхватна и отговаря на съвременните нужди на производството. Обучението включва устройството, инсталирането, настройката на електронна техника; съвременните езици за програмиране и начините за конструиране на електронни изделия; диагностика на промишлени електронни устройства; разчитането и изработването на техническа документация. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

„Автотранспортна техника“ – с разширено изучаване на английски език.

Обучението включва изучаване на устройството, видове и принципите на действие на двигателите с вътрешно горене; диагностика, техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника; правилата за безопасност на движението по пътищата; теоретична и практическа подготовка по управление на моторните превозни средства. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

"Измервателна и организационна техника" - с разширено изучаване на английски език.

Изцяло НОВА специалност за гимназията като завършилите я ученици придобиват знания и умения за работа в метрологията, измервателната техника в организте на ОТК, центровете за мониторинг на околната среда и диагностици в звената за диагностика, техническо обслужване и сервиз на машини, фина механика, уреди и съоръжения. Обучението по специалността включва изучаването на механика, елементи на финната механика, проектиране на 3D модели, работа с 3D принтери, универсални металорежещи машини и машини с ЦПУ. Учениците получават целеви стипендии във връзка с изпълнение на Постановление на МС №238 от 21.12.2017г. за целия срок на обучението си.

За учебната 2020/2021г. се приемат ученици по следните специалности:

С прием след завършен VII - ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране   
  • Компютърна техника и технологии  

С прием след завършен VII- ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Мехатроника - дуално обучение 
  • Промишлена електроника 
  • Автотранспортна техника
  • Измервателна и организационна техника

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език(удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и технологии от свидетелството за основно образование.

 

И през учебната 2020/2021г. в гимназията ще продължи обучението на учениците по специалносттите "Мехатроника" и "Машини и ситеми с ЦПУ"  чрез ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

 

11.06.2020г. Важни срокове за приема след 7 клас!

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

  • заявление до директора
  • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи до 30 юли 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2020-2021 година