Стипендии

Вътрешни правила за условия и ред за получаване на стипендии от учениците на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, след завършено основно образование:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите вътрешни правила регламентират процедурите за отпускане на стипендии в учебното заведение, в изпълнение на ПМС № 328 от 21.12.2017 год. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

2. За изпълнение на предвидените в постановлението дейности, директорът на училището определя комисия за стипендиите. Предложенията на комисията се утвърждават със заповеди на директора.

ГЛАВА ВТОРА 

  УСЛОВИЯ  И  ПРАВА  ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ, 

ВИДОВЕ  СТИПЕНДИИ  И  ТЕХНИЯ  РАЗМЕР

РАЗДЕЛ І.

  При условията и по реда на ПМС № 328 от 21.12.2017 год. се отпускат стипендии на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните, общинските и частните училища;

2. чужденци - ученици в държавните, общинските и частните училища:

            2.1. с разрешено постоянно пребиваване в страната;

            2.2. получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

            2.3. приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

            2.4. търсещи или получили международна закрила в страната.

РАЗДЕЛ ІІ.

 При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по т. І с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.

РАЗДЕЛ ІІІ.

Учениците НЯМАТ право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет - до заличаване на санкцията.

РАЗДЕЛ ІV.

Финансиране:

1. Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

2. Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган на държавното или общинското училище и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

3. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджетите на държавните и общинските училища и се използват за същата цел през следващата година. Неизразходваните средства за стипендии от държавния бюджет от частните училища в рамките на текущата  година  могат  да  се  използват  само  за  същата  цел  през следващата година.

РАЗДЕЛ V.

 Училището предоставя получените средства по т. ІV от настоящите вътрешни правила за месечни и еднократни стипендии.

1. Месечните стипендии са за:

            1.1. постигнати образователни резултати;

            1.2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

            1.3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;

            1.4. ученици без родители.

2. В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по предложение на комисията по тези правила.

3. Месечните стипендиите по т. 1.1. и т. 1.2. се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Предоставят след класиране на учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

4. Месечните стипендиите по т. 1.3. и т. 1.4. и по предложенията на комисията се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускане на тези стипендии не се извършва класиране.

5. Еднократните стипендии са за:

            5.1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

            5.2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

6. За един и същ ученик стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. За отпускане на тези стипендии не се извършва класиране.

РАЗДЕЛ VІ.

 Целеви средства:

1. Училището може да определи част от средствата за стипендии да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му, по предвидените в постановлението случаи и по предложение на комисията.

2. Разходите, за които се отпускат се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение. При тези случаи се определят допълнително условията за отчитане, предоставяне, проверка и възстановяване на средства, при спазване условията на постановлението.

РАЗДЕЛ VІІ.

 Право на стипендия:

1. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

2. Учениците с право на стипендии по т. V, т. 1.3. и т. 1.4. и по предложенията на комисията, при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера и.

3. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. Едни и същи обстоятелства или постижения НЕ МОЖЕ да са основания за получаване от ученика на еднократни стипендии.

РАЗДЕЛ VІІІ.

 Размер на стипендиите:

1. Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.

2. Максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

РАЗДЕЛ ІХ.

Стипендии при провеждане на практики:

1. Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове, при провеждането на ученическа производствена практика.

2. Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна  програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката. Размерът на тези стипендиите се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.

3. Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по т. ІХ.

Пълният текст на Вътрешните правила за отпускане на стипендии, критериите за допускане до класиране, размерът на всеки от видовете стипендии, скоровете за подаване на документи и условията за спиране на стипендиите може да разгледате ТУК

Образец-декларация изтегли

Заповед, утвърждаваща вътрешните правила за условията и реда на получаване на стипендии в гимназията повече информация