ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Правила за изпълнение на дейностите по Проект "Ученически практики - Фаза 1"

Във връзка с реализацията на проекта в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово бе съзадена и осъществена организация за успешно стартиране на проекта.

Подписани са официални договори между гимназията и фирмите - партньори, в които се провеждат практиките по различните професии.

От РУО - Габрово бе публикувана квота за броя на учениците от ПТГ - Габрово, които могат да вземат участие в проекта - 33ученици.

Квотата бе изцяло изпълнена и учениците са разпределени в 4 групи по 8/9 ученици както следва по специалности:

  1. спец. "Системно програмиране" - 9 ученици - фирма "Информационно обслужване" - клон Габрово
  2. спец. "Компютърна техника и технологии" - 8 ученици - фирма "Информационно обслужване" - клон Габрово
  3. спец. "Мехатроника" - 8 ученици - фирми "ЗГПУ -ООД" - Габрово и фирма "Габинвест" - Габрово
  4. спец. "Автотранпортна мехатроника" - 8 ученици - фирми "АЙ- КАР - ЕООД" - Габрово и "Ди Ви Жи Сервиз ЕООД"- Габрово

Бяха подписани договори между гимназията и ученици/родители, заявили желание да се включат в проекта.

Определени са наблюдаващите учителите, отговорни за всяка една от групите, както и конкретните наставници на учениците в реална работна среда, от страна на фирмите, приемащи ученици по проекта. Създаден е график за регулярно провеждане на практиката (общо 240ч.), съобразно изискванията на проекта, с тематично разпределение изцяло съгласувано с фирмите и спецификата на тяхното производство.

Проведен е инструктаж на учениците за всяко работно място още при първото посещение във фирмите. Учениците вече започнаха регулярните си практически занятия във фирмите по удобрения и съгласуван график.

За пълна и актуална информация относно провеждането на проекта "Ученически практики" - фаза 1, може да посетите официалната страница на проекта: https://upraktiki.mon.bg/