Проект "Твоят час" - фаза 2

Проект "Твоят час"

                                                           

                                                          ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

На основание чл.257 ал.1, ал.2, чл. 258 ал.1, чл.259 ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование и във връзка Проект ВС05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово са сформирани следните групи, с техните ръководители:

1. 3ДРАВЕ И СПОРТ - ЗИМНИ СПОРТОВЕ

Димитър Николов Колев-старши учител общообразователен предмет

2. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ДИЗАЙН

Инж. Елена Андреева Илиева-Ибовска-главен учител професионална подготовка

3. ОБИЧАМ СПОРТА

Иван Михайлов Башев- старши учител общообразователен предмет

4. ХИБРИДНИ СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Инж. Иван Рачев Ванчев- старши учител професионална подготовка

5. ЧЕРТАНЕ С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ -3D Solid Works

Инж.Иванка Георгиева Станчева- старши учител професионална подготовка

6.0ЩЕ ЗА ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И МРЕЖИТЕ

Инж.Ивелина Недкова Недкова-ръководител направление ИКТ

7. МЛАД КОНСТРУКТОР - 2

Инж.Майя Йосифова Пенчева -старши учител професионална подготовка

8. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ

Маргарита Иванова Стефанова-педагогически съветник

9. ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА И РОБОТИКА - 2

Инж.Марина Михайлова Селиванова- старши учител професионална подготовка

10. ЗАБАВНО ПРОГРАМИРАНЕ

Инж.Мария Валентинова Райкова- старши учител общообразователен предмет

11. ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА ОКОЛО НАС

Нелка Йорданова Иванова- старши учител професионална подготовка

12. АРХИМЕД

Пенка Илиева Симеонова- старши учител общообразователен предмет

13. СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ - ТЕНИС НА МАСА

Пенчо Колев Колев - старши учител общообразователен предмет

14. КНИГИТЕ И ЧОВЕКОЗНАНИЕТО - 2

Ренета Колева Радичкова- главен учител общообразователен предмет

15. МЕХАТРОНИКА - 2

Христо Димитров Петров- ел.монтьор

16.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - НЕПОЗНАТАТА СТРАНА

Даниела Божидарова Цветкова - учител общообразователен предмет

 

Заповед на директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово, определяща броя и вида на групите, както и ръководителите за всяка една от тях.

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ - М. ЯНУАРИ

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ - М. ФЕВРУРИ