Проекти

Проектна дейност в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово за периода 2016-2017г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ - МОДУЛ „Модернизиране на системата на професионалното образование” - 2017

Основната цел е да се осигурят адекватни кадри на нуждите на пазара на труда в Област Габрово, чрез закупуването и въвеждането на специализирано оборудване за подобряване на материално - техническа база за обучение за специалност „Мехатроника”, „Автомобилна мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“ и „Машини и системи с ЦПУ“ и да се осигури учебна среда, изключително близка до реалната работна среда.

Специфични цели

 • Да се осигури качествено подготвени кадри от средното образование за нуждите на пазара на труда в Област Габрово, чрез изграждане на подходяща материално – техническата база за подготовка на ученици за специалност „Мехатроника”,  „Автомобилна мехатроника”, и за специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Компютърна техника и технологии”.
 • Да се оборудва 2 бр. съвременна лаборатория за специалност „Мехатроника” чрез закупуването на хидравлични и пневматични системи, управляващи контролери, учебни стендове и цифров визуализатор на технологични процеси и специфични инструменти.
 • Да се доразвият и укрепят съществуващите партньорски взаимоотношение между ПТГ „Д-р Никола Василиади” и фирмите – партньори, чрез активно участие в проекта и дарение на техника и ноу-хау.
 • Да се спомогне за увеличаване привлекателността на професионалното образование чрез предлагане на модерни специалности с подходяща материално-техническа база.
 • Да се привлекат до 26 ученици в специалност „Мехатроника”; 26 ученици от специалност „Компютърна техника и технологии” и 26 ученици от „Машини и системи с ЦПУ” за учебната 2017/2018 година.

Постигнати резултати

 • Оборудвани 2 броя учебни кабинети за практическо и лабораторно обучение по мехатроника и електропневматика и автоматизация, с модерни работни места; стендове, апаратура и специализиран софтуер.
 • Закупена и внедрена техника и оборудване на обща стойност 69 734,93 лв.
 • Обучени минимум 110 ученици пред учебната 2017/2018 година по специалност „Мехатроника”.
 • Над 295 ученици от специалностите „Мехатроника”, „Компютърна техника и технологии”, „Машини и системи с ЦПУ” и „Автомобилна мехатроника”, ползващи активно новоизградената материално-техническа база през учебна 2017/2018 г.
 • Осигурени условия за провеждане на практическо обучение извън територията на гимназията, в реални работни условия, чрез осъществяване на пряка връзка между теория и практика.

За повишаване квалификацията на учениците от специалносттите „Мехатроника”, „Автомобилна мехатроника”, „Машини и системи с ЦПУ” и „Компютърна техника и технологии”  е необходимо да се въведе в обучението стендова апаратура, включваща:

- контролери за управление на хидравлични и пневматични системи;

- софтуер Е-learning course - интерактивен пакет от минимум 13 онлайн обучения;

- цифров визуализатор на технологични процеси с вградeн OPS модул и специализиран интерактивен софтуер на български;

- преносими компютри и мултимедийни проектори със специализиран софтуер към тях на български език;

- софтуер за симулации, наблюдение, проверка и контрол на автоматизирани процеси;

- преносим стенд са обучение по електро – пневматика; стенд за управление по пневматика, електро-пневматика, сензори, индустриални програмируеми контролери PLC;

- стенд за обучение по пневматика и електро-пневматика, включващ специализиран монтажен панел.

С цел повищаване мотивацията и качеството на професионалната подготовка на учениците и въвеждането на интерактивни и иновативни методи на преподаване с помощта на ИКТ се оборудват 2бр. учебни кабинети с цифрови визуализатори, които ще осигурят изполването на нова обучителна платформа – MozaBOOK, както за общообразование, така и за професионалните предмети.

Цифровите визуализатори и лаптопите са инсталирани и вече се провежда с тях интерактивно обучение в кабинетите по история, български език и литература, химия, английски език и специафична теоретична подготовка за спец. „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“. От фирмата доставчик беше проведено обучение на два етапа за работа с нововъведения специафичен софтуер.

При едното обучение, проведено в края на м. октомври бяха включени 10 учители от различни направления за работа с обучителната платформа – MozaBOOK. Беше осъществена връзка между софтуерната платформа и новите електронни учебници за 8-ми клас по общообразователните предмети и сега се преподава иновативно чрез различни 3D – ресурси, тестове и вградени интерактивни инструменти. Новата обучителна среда е изключително завладяваща за учениците и вече се наблюдава огромен интерес от тяхна страна в часовете по история, български език и литература и др. предмети.

За работа със специфичните стендове и управляващия ги софтуер бе проведено обучение на колеги от направление „Мехатроника“ и „Електротехника“ в средста на м. ноември. Закупени са лиценци за използване на софтуер Е-learning course - интерактивен пакет от минимум 13 онлайн обучения, изцяло преведен на бълг. език, който ще е основен иновативен инструмент за обучението по „Автоматизация“, „Хидравлика и пневматика“, „Електротехника и градивни елементи“ и „Мехатроника“.

Описание на дейностите по проекта: Оборудване на  2 бр. учебни кабинети - лаборатории по мехатроника и електропневматика и автоматика, с цел постигане на по-добри резултати в обучението и формирането на професионални умения и навици по теория и практика в специалностите „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“, „Машини и системи с ЦПУ“, чрез  ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ - ГАБРОВО по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Стойност на проекта: до 60 000лв.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на проекта се съдържа в документацията, приложена в "Профил на купивача" - "Обществени поръчки".

Инвестиционна програма на МОН за газифициране на Корпус 1

Ръководството на гимназията, в лицето на директора инж. Васил Христов, предприе необходимите стъпки относно газифицирането на училището и затова гимназията бе одобрена за финансиране по инвестиционна програма на МОН за 2017г. за газифициране на Учебен корпус 1 на Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади" - Габрово. В тази връзка бе обявена и осъществена обществена поръчка за избор на изпълнител и вече приключват дейностите по газифициране на учебен корпус 1. При изпълнението на ремонтните работи се създаде необходимата организация за нормално провеждане на учебния процес и опазване живота и здравето на учениците и персонала. Така първият етап от цялостното газифициране на всички сгради и работилници приключва успешно, като се очаква следващите дейности да бъдат извършени чрез спечеления вече проект по ОП „Региони в разтеж“ -2014/2020г.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в различни гимназии, една от тях е и Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово;
 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.
Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.)
Стойност на договора: 18 995 800,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,98 лв.
Национално финансиране: 2 848 650,02 лв.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Да поредна година гимназията успешно кандидатства и е одобрена по програма ИКТ в образованието. Класирани сме по Компонент 2 от програмата – „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание на електронни платформи“.

Предлаганата електронна образователна платформа съдържа множество компоненти и има следните функционалности:

 • Споделяне – платформата може да бъде предоставена на цялата образователна общност, не само на кандидатстващото училище.
 • Ползване – платформата се предоставя за ползване за период от 5 години.
 • Технология - платформата е базирана на облачна технология Office 365 и е глобално достъпна.
 • Обучение – осигурява се безплатно обучение на педагозите, които ще работят със системата, под формата на подробни ръководства, видео уроци и онлайн консултации.
 • Учебни материали - ресурсите, предоставяни към платформата могат да се споделят и използват и от други училища.
 • Упражнения и оценка – в платформата са включени упражнения с възможност за оценяване, има и модул за създаване и споделяне на нови тестове и анкети.
 • Статистики и отчети – могат да се генерират различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.
 • Известяване и промяна на статус - има възможност за известяване при промяна нa статуса (оценки, отсъствия и др.) в реално време до заинтересованите страни (ученици, родители, директори и др.).
 • Електронен дневник – към платформата е разработен и електронен дневник, който има възможност за интеграция и експорт на данни към външни системи.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Наука и образование за интелигентен разтеж” - проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" - 2016/2017

ПТГ “Д-р Н.Василиади” - Габрово участва в апробиране на Програма за кариерно ориентиране на училищно ниво като пилотно училище с професионална насоченост за учебната 2016 / 2017 г. по проект BG05М20Р001-2.001-0001 “СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”.

Цели на програмата:
1. Осъществяване на връзката училище – пазар на труда.
2. Формиране на умения за управление на кариерата през целия живот.

Предвидените дейности и инициативи с учениците целят:
- съдействие за изясняване на жизнените и кариерни цели;
- прилагане на средства за оценка на способностите и интересите и за установяване на възможностите за реализация на учениците;
- съдействане при развиването на индивидуални кариерни планове;
- обучаване учениците в стратегии за търсене на работа, при разработване на портфолио и подготовка за добро представяне пред работодател;
- ориентиране в пазара на труда;
- увеличаване шансовете за удовлетворяваща реализация.

Целеви групи по проекта са учениците от 8 а клас- специалност „Компютърна техника и технологии“, 9 в клас- специалност „Мехатроника“ /дуално обучение/, 10 а клас- специалност „Компютърна техника и технологии“, 11 б клас- специалност „Системен програмист“ и 12 г клас- специалност „Мехатроника“.
Функционирането на клуб “Кариера“ в техническата гимазия ще допренесе за създаване на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно професионално образование ученици в съответствие с изискванията на пазара на труда.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Модернизиране на системата на професионалното образование” - 2014

Основен предмет на дейност: "Доставка на оборудване за учебни лаборатории за практическо и лабораторно обучение" в ПТГ "Д-р Никола Василиади"

Основни технически параметри за реализиране на проекта: „Доставка на оборудване за учебни лаборатории за практическо и лабораторно обучение по: „Аналогова схемотехника” – с учебна тренировъчна система, софтуер за мениджмънт на учебна лаборатория и работилница Soft Course Ware «Интегрирана система за обучение» (за лаборатория по Аналогова схемотехника) и професионален многофункционален комплект инструменти; „Цифрова схемотехника” - с учебна тренировъчна система, софтуер за мениджмънт на учебна лаборатория и работилница Soft Course Ware «Интегрирана система за обучение» - ( за лаборатория по Цифрова схемотехника) и професионален многофункционален комплект инструменти; «Системно програмиране» - с тренировъчни компютърни стендове.

Обща стойност на програмата: 100 000 лв. с ДДС, като от тях - 79 989,60 лв с ДДС , осигурени от МОН, а останалото е съфинансиране от фирма „ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС“ООД.

Доставено е цялото оборудване по програмата и са изградени три нови лаборатории:

-лаб. „Аналогова схемотехника“ – стая 115 във втори учебен корпус

-лаб. „Цифрова схемотехника“ – стая 116 във втори учебен корпус

-лаб. „Компютърна техника и технологии“ – стая 116 в първи учебен корпус
Чрез новото, съвременно оборудване ще се провеждат лабораторни занятия по предметите: „Аналогова и цифрова схемотехника“, „Учебна практика по организация на компютъра“, „Асемблиране на РС“, „Запомнящи и периферни устройства“, „Диагностика и ремонт на РС“, „Процесори, паметио и дънни платки за РС“ – основни предмети, изучавани от специалностите „КТТ“ и „Системно програмиране“

Национална Програма „ИКТ в училище“- 2014 – трети етап

По Национална програма „ИКТ в училище“ е спечелен и реализиран проект за оборудване на компютърен кабинет с 10 настолни компютъра и 10 бр. лаптопи. Така е преоборудван компютърнр кабинет –стая 315 – първи учебен корпус, който е основен при изучаването на програмни езици за спец. „Системно програмиране“.

Обща стойност на проекта: 16 000лв., като съфинансирането от бюджета на ПТГ – 3600лв.

Втората част от проекта, за която също бяхме класирани, е за обща сума от 5000лв.- предназначена за осъществяване на цялостно изграждане на Wi-Fi мрежа на територията на двете основни сгради на гимназията. Така всички учители, служители и ученици ще имат пълен достъп до Интернет пространството на територията на гимназията.