Прием 2022/2023

Образуване на бал за кандидатстване:

Балообразуващи предмети: математика (удвоена) и български език (удвоена) от националното външно оценяване, и годишните оценки пo физика и астрономия и технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование.

 График на дейностите:

Първи етап на класиране:

05-07 юли 2022 г. – подаване на документи за участие в приема

13-15 юли 2022 г. – записване на учениците, приети на първи етап

Втори етап на класиране:

13-15 юли 2022 г. – подаване заявление за участие във втори етап

21-22 юли 2022 г. –записване на ученици, приети на втори етап

Трети етап на класиране:

26-27 юли 2022 г. – подаване на документи за участие в трети етап

01-02 август 2022 г. – записване на ученици, приети на трети етап

 За учебната 2022/2023 година се приемат ученици по следните специалности:

С прием след завършен VII-ми клас с ИНТЕНЗИВНО изучаване на английски език:

  • Приложно програмиране – дневна форма на обучение

С прием след завършен VII-ми клас с РАЗШИРЕНО изучаване на английски език:

  • Компютърна техника и технологии – дневна форма на обучение
  • Мехатроника – дуална система на  обучение 
  • Автотранспортна техника – дуална система на  обучение
  • Електрообзавеждане на производството – дневна форма на обучение

Документи за записване:

  1. Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник.
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование.
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.