Прием за учебната 2024/2025 година

За ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ: 

За учебната 2024/2025г. се приемат ученици по следните специалности:

Специалност „Компютърна техника и технологии“,

Професия „Техник на компютърни системи“,

Професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ – 1 паралелка,

дневна форма на обучение,

разширено изучаване на английски език,

26 ученици

 

Специалност „Приложно програмиране“,

Професия „Приложен програмист“,

Професионално направление „Компютърни науки“ – 1 паралелка,

дневна форма на обучение,

разширено изучаване на английски език,

26 ученици

 

Специалност „Мехатроника“,

Професия „Мехатроника“,

Професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – 1 паралелка,

обучение чрез работа,

разширено изучаване на английски език,

26 ученици

 

Специалност „Автотранспортна техника“,

Професия „Техник по транспортна техника“,

Професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ – 1 паралелка,

обучение чрез работа,

разширено изучаване на английски език,

26 ученици

 

Специалност „Промишлена електроника“, 

Професия „Техник на електронна техника“,

Професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“,

обучение чрез работа,

разширено изучаване на английски език,

26 ученици

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
  • ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
  • ОЦЕНКАТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

 

ГРАФИК:

Първи етап на класиране:

08-10 юли 2024г. – подаване на документи за участие в приема

15-17 юли 2024г. – записване на учениците, приети на първи етап

Втори етап на класиране:

15-17 юли 2024г. – подаване заявление за участие във втори етап

22-24 юли 2024г. – записване на ученици,приети на втори етап

Трети етап на класиране:

26-29 юли 2024г. – подаване на документи за участие в трети етап

30-31 юли 2024г. – записване на ученици, приети на трети етап

 

Документи за записване:

1. Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование.

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.