Отдаване по наем

На основание  чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 и 3, глава трета и пета  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед РД-09-630/ 29.03.2018 г. на Министъра на образованието и науката,  Директорът на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово, обявява "Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ площ за поставяне на автомат за топли напитки".

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

  1. ОБЯВА
  2. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
  3. УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Заповед РД 03-103/04.12.2018г. на директора на ПТГ "Д-р Никола Василиади" - Габрово, определяща наемател на част от имот - "Автомат за топли напитки".