Нормативни документи

Според Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), влязъл в сила от 1.08.2016г. педагогическият съвет на гимназията приема следните нормативни документи:

 1. Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложения към нея план за действие и финансиране
 2. Правилник за дейността на училището.
 3. Училищни учебни планове за 2020/2021г.
 4. Формите на обучение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" са: дневна, самостоятелна, индивидуална форма и обучeние чрез работа (дуално обучение)
 5. Годишен план за дейността на училището.
 6. Етичен кодекс на общността.
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
 9. План за дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици
 10. План на училищния координационен съвет за превенция и противодействие на училищния тормоз
 11. План за образователна интеграция учениците от етническите малцинства
 12. План за дейността на педагогическия съветник
 13. План за дейността на училищната комисия за безопастност за движение по пътищата.
 14. Годишен план за квалификационната дейност.
 15. Дневно разписание
 16. Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 17. График за провеждане на консултации с учениците

ДОКУМЕНТИ - ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 1. Молба за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни 
 2. Уведомление от родител за отсъствие на ученик по уважителни причини до 3 дни

   

ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ