Нормативни документи

Според Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), влязъл в сила от 1.08.2016г. педагогическият съвет на гимназията приема следните нормативни документи:

 1. Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложения към нея план за действие и финансиране -
  актуализация 2021 / 2022 - Част 1
  актуализация 2021 / 2022 - Част 2
  актуализация 2021 / 2022 - Част 3
 2. Правилник за дейността на училището. 
 3. Училищни учебни планове за 2021/2022г.
  8а, , , ,
  , , , , 9д Измервателна ел., 9д Промишлена ел.
  10а, 10б, 10в, 10г, 10д
  11а, 11б, 11в, 11г
  12а. 12б, 12в, 12г
 4. Формите на обучение в ПТГ "Д-р Никола Василиади" са: дневна, самостоятелна, индивидуална форма и обучeние чрез работа (дуално обучение)
 5. Годишен план за дейността на училището.
 6. Етичен кодекс на общността.
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
 9. План за дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици
 10. План на училищния координационен съвет за превенция и противодействие на училищния тормоз
 11. План за образователна интеграция учениците от етническите малцинства
 12. План за дейността на педагогическия съветник
 13. План за дейността на училищния психолог
 14. План за дейността на училищната комисия за безопастност за движение по пътищата.
 15. Годишен план за квалификационната дейност.
 16. Дневно разписание
 17. Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 18. График за провеждане на консултации с учениците
 19. Инструктаж по БДП

ДОКУМЕНТИ - ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 1. Заявление на родител за отсъствие на ученик до 3 дни - преди отсъствието / след отсъствието
 2. Заявление на родител за отсъствие на ученик до 7 дни - преди отсъствието / след отсъствието

   

ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ