Мобилности в Португалия и Германия

Проект с име „Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ – с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, производствена практика в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

 

Проектът е за период от 16 месеца - от 01.06.2020г. до 31.09.2021г. Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране и Мехатроника. Работният език е английски. 

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2021г. за трите специалности: "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Мехатроника". Разпределението на учениците е както следва: по 6 ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Приложно програмиране" - общо 12 ученици производствена практика в Брага, Португалия. За производствена практика в Лайпциг, Германия  са: 2 ученици- спец. "Компютърна техника и технологии", 2 ученици " Приложно програмиране" и 8 ученици "Мехатроника" - общо 12 ученици.

Стартирана е процедура по подаване на заявление за участие в селекция на ученици през месец декември 2020г.

Учениците, които могат да се включат в селекцията са от 11 а клас - специалност:"Компютърна техника и технологии"; 11 б клас - специалност: "Приложно програмиране"; 10 в и 11 в класове - специалност "Мехатроника". 

 

Критерии и показатели за селекция на учениците:

 1. Среден успех от предходна учебна година - мин. Мн.добър (4,50) - макс.брой точки - 15 т.
 2. Среден успех по професионални предмети -  макс.брой точки - 5 т.
 3. Дисциплина, забележки, наказания, отзиви, похвали -  макс.брой точки - 10 т.
 4. Участие и/или класиране в професионални състезания, изяви, олимпиади по АЕ, Европейска седмица на кода, Европейска седмица на професионалните умения и др., клубове, научни или международни изяви с професионална насоченост -  макс.брой точки - 20 т.
 5. Резултати от тест по английски език -  макс.брой точки - 20 т.
 6. Социални компетенции, отговорно отношение, спазване и прилагане на Правилници, Наредби и правила и Етичния кодекс на училищната общност -  макс.брой точки - 10т .

Информацията за дейностите по проекта бе оповестена на проведените "кръгли маси" на 24.11.и 25.11.2020г., в които се включиха учениците от посочените класове.

 

На 15.02.2021г. бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

 

На 19.02.2021г. селекционна комисия, назначена със заповед NРД -03-344 /12.02.2021г. на директора на гимназията, проведе заседание за избор на учениците, с участието на класните ръководители и класира учениците по утвърдените критерии.

 

Със заповеди  N РД - 03- 372/ 24.02.2021г. и N РД - 03- 373/ 24.02.2021г. на директора на гимназията са определени участниците в мобилностите: производствена практика в реална среда за Брага, Португалия и  Лайпциг, Германия, както и ръководителите на групите ученици.

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ успешно приключи още един европейски проект по програма ЕРАЗЪМ+

Мобилност 1: Производствена практика в гр.Брага, Португалия

Продължителност на мобилността: 09.07.2021-23.07.2021г.

Приемаща организация: БрагаМобилити, гр. Брага, Португалия https://bragamobilityopen.com/

Участници:

 • 11 а клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – 6 ученици
 • 11 б клас, специалност „Приложно програмиране“ – 6 ученици

Мобилност 2: Обучение на учители в гр.Брага, Португалия

Продължителност на мобилността: 09.07.2021-16.07.2021г.

Приемаща организация: БрагаМобилити, гр. Брага, Португалия https://bragamobilityopen.com/

Мобилност 3: Производствена практика в гр.Шкойдиц, Германия

Продължителност на мобилността: 16.07.2021-30.07.2021г.

Приемаща организация: Виталис –гр. Лайпциг, Шкойдиц, Германия; https://www.gut-wehlitz.de/vitalis.en.html

Участници:

 • 11 а клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – 2 ученици
 • 11 б клас, специалност „Приложно програмиране“ – 2 ученици
 • 10 в, 11 в класове, специалност „Мехатроника“ – 8 ученици

На 28 септември 2021, от 14.00ч. в Актовата зала на учебен корпус 2 се проведе среща на дванадесетокласници от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, които споделиха своите впечатления и опит от производствените си практики в Португалия и Германия, проведени по проекта към програма ЕРАЗЪМ+ на ЕС, със свои съученици от 11-тите класове от специалностите „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“ и „Приложно програмиране“. 

https://www.gabrovonews.bg/news/179183/

С настоящия проект затвърдихме и разширихме партньорството както с германския ни партньор - Виталис, така и осъществихме разширяване на европейското партньорство с още една европейска държава - Португалия. Осъществихме приемственост между различните ни проекти и така успешно изпълнихме Европейския план за развитие на гимназията. Реализираният от нас предишни проекти по програма ЕРАЗЪМ+ са част от нашия опит по отношение на интернационализацията на гимназията. Така успешно доразвиваме и подобряваме качеството на професионалното ни образование чрез проучването и използването на европейските алтернативи, по отношение на начините и формите на професионалното обучение.

 

Проектът изпълнява следните стратегически цели, зададени в Европейския план за развитие на гимназията:

1. Високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови компетентности на

учениците с цел повишена ефективност при професионалното им ориентиране в реална трудова среда и адаптивност за пазара на труда.

2. Професионално и успешно кариерно развитие на преподавателския състав

за създаване на повишен капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС, както и с участие в различни форми на мобилност.

3. Въвеждане в ПТГ „Д-р Василиади“ на професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно

ориентирано обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда.

4. Повишаване на институционалния капацитет на гимназията чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование

Мобилностите дават възможност за критично обмисляне на собствените педагогически практики на учителите и са начин да се види как се правят нещата на други места, да се заемат най-подходящите модели. Извличането на тенденциите в професионалното образование и по-конкретно за приложението на дуалното обучение в различните европейски страни е добра основа за прилагането му в гимназията ни, която от тази година е вписана в списъка на иновативните училища именно с иновацията – връзка на ПО и бизнеса чрез промяна на формата за обучение от дневна в дуална за специалностите „Мехатроника“ и „Автотранспортна техника“.

Насърчава се по-доброто разбиране на културните различия и осъзнаването на Европейското измерение на преподаването, подпомага учителите в процес им на обучение и подкрепя професионалното им развитие.

Мобилностите са изключително полезни за учениците. Среща с връстници от други страни помага на младите хора да обогатят междукултурни и чуждоезикови си компетенции. Времето, прекарано в чужбина, разширява гледната им точка за училището, за ежедневието в Европа и за разнообразната й култура.

Присъдени сертификати:

 • Европас мобилност EuroPASS Mobility
 • Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) – за втора поредна година се извършва валидиране на професиите „КТТ“, „ПП“ и „М“ според европейската кредитна система – за проведените международни практики в Брага, Португалия и Шкойдиц, Германия, на всеки от учениците бяха присъдени 5 кредита за професионални компетенции и умения.