Мобилности в Португалия и Германия

Проект с име „Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ – с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, производствена практика в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия по програма "ЕРАЗЪМ+"

 

 

Проектът е за период от 16 месеца - от 01.06.2020г. до 31.09.2021г. Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите:  Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране и Мехатроника. Работният език е английски. 

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2021г. за трите специалности: "Компютърна техника и технологии", "Приложно програмиране" и "Мехатроника". Разпределението на учениците е както следва: по 6 ученици от специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Приложно програмиране" - общо 12 ученици производствена практика в Брага, Португалия. За производствена практика в Лайпциг, Германия  са: 2 ученици- спец. "Компютърна техника и технологии", 2 ученици " Приложно програмиране" и 8 ученици "Мехатроника" - общо 12 ученици.

Стартирана е процедура по подаване на заявление за участие в селекция на ученици през месец декември 2020г.

Учениците, които могат да се включат в селекцията са от 11 а клас - специалност:"Компютърна техника и технологии"; 11 б клас - специалност: "Приложно програмиране"; 10 в и 11 в класове - специалност "Мехатроника". 

 

Критерии и показатели за селекция на учениците:

  1. Среден успех от предходна учебна година - мин. Мн.добър (4,50) - макс.брой точки - 15 т.
  2. Среден успех по професионални предмети -  макс.брой точки - 5 т.
  3. Дисциплина, забележки, наказания, отзиви, похвали -  макс.брой точки - 10 т.
  4. Участие и/или класиране в професионални състезания, изяви, олимпиади по АЕ, Европейска седмица на кода, Европейска седмица на професионалните умения и др., клубове, научни или международни изяви с професионална насоченост -  макс.брой точки - 20 т.
  5. Резултати от тест по английски език -  макс.брой точки - 20 т.
  6. Социални компетенции, отговорно отношение, спазване и прилагане на Правилници, Наредби и правила и Етичния кодекс на училищната общност -  макс.брой точки - 10т .

Информацията за дейностите по проекта бе оповестена на проведените "кръгли маси" на 24.11.и 25.11.2020г., в които се включиха учениците от посочените класове.

 

На 15.02.2021г. бе организиран и проведен тест по английски език, в които се включиха подалите заявления за участие ученици.

 

На 19.02.2021г. селекционна комисия, назначена със заповед NРД -03-344 /12.02.2021г. на директора на гимназията, проведе заседание за избор на учениците, с участието на класните ръководители и класира учениците по утвърдените критерии.

 

Със заповеди  N РД - 03- 372/ 24.02.2021г. и N РД - 03- 373/ 24.02.2021г. на директора на гимназията са определени участниците в мобилностите: производствена практика в реална среда за Брага, Португалия и  Лайпциг, Германия, както и ръководителите на групите ученици.