ЕРАЗЪМ+ проект К122-SCH - 2022/2023

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ продължава успешно реализацията на ЕРАЗЪМ+ проекти и
за новата 2022/2023 учебна година

 

С реализирането на настоящия проект с код 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072211 “ Как компютрите, дигиталните и емоционалните умения си взаимодействат в професионалното образование” по програма ЕРАЗЪМ+ техническото училище цели:

  • Формиране на учители лидери, чрез система от обучения, използващи иновативни методи на преподаване и електронни ресурси.
  • Участие в краткосрочна продължаваща квалификация на учители за запознаване с различни дигитални инструменти, апликации и уеб платформи, прилагани в процеса на преподаване
  • Изграждане на способност да разпознаваме, разбираме и управляваме емоциите в себе си и другите за преодоляване на негативните социално-емоционални последствия от продължителното обучение в ОРЕС.
  • Повишаване на езиковите компетентности и комуникативни умения на учителите за овладяване на специфична терминология, свързана с обучението по водещи професии в ИТ сектора

В проекта са заложени 4 курса за обучение на 13 преподаватели от гимназията, като два от тях вече бяха осъществени. Изпращаща организация е Професионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади"- Габрово, a партньори са "Erasmus Learning ACADEMY" – ELA- Bologna/Palermo, ITALY и "Executive training institute" - ETI  – Malta.

През първата седмица на октомври 2022г. трима учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ взеха участие в обучителен курс по програма Еразъм+ на тема „Емоционална интелигентност и коучинг умения за образователен персонал“. Курсът бе проведен в Палермо, Италия от 03.10 до 07.10.2022 и участници в него бяха Каталина Гогова – учител по философия, Вяра Пенева – педагогически съветник и Диляна Лефтерова – старши учител по английски език.

Централна тема курса беше осъзнаването, че процесът на обучение е не само трансфер на знания по конкретни теми в различните учебни предмети. Това е сложен механизъм, базиран на сътрудничество и индивидуална колективна работа, както и на емоционални техники, които позволяват на учителите да изградят комуникативен канал със своите ученици, за да създадат безопасно място, в което те могат да развиват своите умения.

Участниците откриха важността на емоционалната интелигентност, свързана с ролята на учителите. Те научиха как да се справят с ежедневните си задачи в класната стая, използвайки здравословни техники за установяване на уверена комуникация и как да упражняват лидерство, без да бъдат агресивни. Това стана с помощтта на брейнсторминг, игри за възприятия, игра с метафори и ролеви игри, в които най – важното бе работата в екип.

Важен акцент в обучението бе и управлението на конфликти, полезен инструмент за работа не само с учениците, но и с образователната среда, която включва колеги и семейства. Конфликтът не винаги трябва да се разглежда като негативно преживяване: растежът и положителните резултати могат да бъдат резултат от по-здравословните начини за развитие на диалог, с цел избягване на недоразумения и напрежение на работното място.

В курса бе обърнато внимание и на силата на въпросите чрез положителни и отрицателни презумпции. В първия случай въпросите имат способността да насърчават мисленето и саморефлексията, да създават конструктивни отговори и да мотивират действия и развитие на идеи. „Кратко обучение, фокусирано върху решенията“ беше референтният модел, за да се насърчи мисленето, базирано на решения, в техните ученици и да се избегнат нездравословни тенденции.

 

Видео филм за дейностите от осъществената обучителна мобилност на колегите в Палермо може да видите ТУК.

 

Втората група учители осъществи едноседмичен курс на обучение от 21.10.2022г. – 28.10.2022г. в ETI - Малта, на тема: „Повишаване на ИКТ уменията –технологии за класната стая“. Участваха г-жа Корнелия Мотова - директор на гимназията, инж. Елена Илиева - главен учител професионална подготовка, Десимира Тодорова-главен учител по английски език и инж. Ивелина Недкова –старши учител по професионална подготовка.

В отговор на нарастващите тенденции към интегриране на новите технологии и уеб платформи в образованието, бяха изучени приложения за създаване на видео уроци, интерактични онлайн инструменти за конструиране на мултимедиен урок, дигитални приложения за създаване на тестове, платформи за създаване на уеб сайтове. Чрез редица практически задачи бяха усвоени приложенията Wiki, Wix, Canva, Socrates, Web Quests, Kahoot and WorkArt.

Проектът се осъществява като част от международна програма, насочена към постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики в областта на професионалното образование и обучение. Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще адаптират към потребностите на всички ученици на гимназията, ще ги трансферират във всички методични обединения и специалности и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

 

Видео филм за дейностите от осъществената обучителна мобилност на колегите в Малта може да видите ТУК.

 

Участниците в обучителните курсове са сертифицирани с Europass серификати, признати от Европейската комисия, които ще бъдат приложени за признаване на квалификационни кредити от РУО – Габрово като международна квалификация.

Статия на тема "ПТГ - Габрово - продължава успешно реализацията на Еразъм+ проектите: https://www.gabrovonews.bg/news/192413/ 

 

На 31.01.2023 г. бе реализирана среща - обмяна на добри практики с учители от Професионална Гимназия по Туризъм „Пенчо Семов“ – гр. Габрово. Бяха предствени реализираните от двете гимназии проекти по програма ЕРАЗЪМ+ по КД "Училищно образование" за периода - 2021-2023г.  

 

Обучението на тема „Интегриране на ИКТ и нови технологии в обучението и образованието “ , се проведе в периода 5-11 февруари 2023г. вгр. Болоня, Италия и бе третият от курсовете към този проект.. Този интензивен 1-седмичен курс бе насочен към овладяване на широка гама от безплатни налични технологии, които разнообразяват традиционните методи на преподаване, учеличават мотивацията за учене на учениците и правят учебните часове по-интересни.

Основна цел на курса бе подобряване на ИКТ уменията на учителите и практическото им прилагане в учебните часове и усъвършенстване на образователния процес чрез обмяна на добри практики. Друга цел бе подобряването на владеене на английски език. Взеха участие Цветанка Генчева - старши учител по история и цивилизация, Емил Драганов - страши учител по български език и литература и Ивелина Генчева - старши учител по английски език. 

Като част от културната програма посетиха град Болоня – столица на Регион Емилия-Романия. Градът е известен с най-стария университет в Европа „Alma Mater Studiorum“, основан през 1088г., и е един от най-развитите в цяла Италия. Болоня се смята за един от най-богатите италиански градове с високо качество на живот както и гр. Флоренция.

 

Видео филм за дейностите от осъществената обучителна мобилност на колегите в Болоня, Италия може да видите ТУК

ДЕН НА ЕРАЗЪМ

 

На 31.03.2023 г, в STEM центъра на ПТГ “Д-р Никола Василиади” се проведе “Ден на Еразъм +”. Целта беше да се популяризират европейските ценности и да се предостави информация, свързана с разпространение на резултатите по текущи или минали европейски проекти, ползите от мобилностите, за да се повиши информираността на ученици и учители, заинтересовани страни, медиите и обществеността.

На събитието присъстваха представители на  ПГМЕТ – гр. Пирдоп, ПГТО „Дочо Михайлов“ – гр. Тервел, ПГТ „Пенчо Семов“ – гр. Габрово, Лицей Роса Паркс – Франция: директори, учители и ученици.

Проведеното събитие даде възможност на участниците да се запознаят с наученото от учителите и учениците от ПТГ “Д-р Никола Василиади”, взели участие в европейски образователни мобилности по Ключова дейност 1 в сектор Училищно образование и Професионално образование и обучение през 2022-2023г. и споделят своя опит и преживявания с присъстващите.

Учениците бяха подготвили кратки филми и презентации за участието си в мобилностите по следните проекти: „Иновациите-катализатор в триъгълника на знанието!“– 2022-1-BG01-KA122-VET-000073003, “ Как компютрите, дигиталните и емоционалните умения си взаимодействат в професионалното образование” -  2022-1-BG01-KA122-SCH-000072211,  „Надграждане на професионалните умения чрез иновативни практики в Европа“ - № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030785 и представиха на английски и български език впечатленията си от посетените страни, разказаха за изпълнението на поставените им задачи и придобитите компетенции по време на проведената практика в реална работна среда.

 

Четвъртата група учители осъществи едноседмичен курс на обучение от 26.03.2022г. – 01.04.2022г. в Палермо - Италия, на тема: "Открийте най-добрите приложения и инструменти за електронно, дистанционно обучение и уеб дизайн“. Участваха инж. Христина Панчева - старши учител професионална подготовка, инж. Паолина Радева - учител професионална подготовка и Мирослав Михайлов - старши учител по английски език.

 

Видео филм за дейностите от осъществената обучителна мобилност на колегите в Палермо, Италия може да видите ТУК

Всяка от четирите групи предаде своите отчети за извършените дейности по време на мобилностите.