Вътрешни правила за обществени поръчки

Съгласно закона за ОП бчха приети следните вътрешни правила за поддръжка на профила на купувача и вътрешни празвила за обявяване на обществени поръчки.