Административни услуги

Съдържанието на тази страница се създава във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 05/10/18г., съгласно чл.28 от Административния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване, за да са достъпни образците на информация и заявленията на предоставените от образователната институция, административни услуги.

Наименование на административната услуга:

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Наименование на административната услуга:

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Наименование на административната услуга.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)/Инф.156/

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация /Инф.155/

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация /Инф.154/

Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи /Инф.153/

Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити /Инф.148/

Наименование на административната услуга

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити /Инф.147/

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. /Инф. 143/

Наименование на административната услуга

Издаване на диплома за средно образование /Инф.141/