Стипендии

Вътрешни правила за условия и ред за получаване на стипендии от учениците на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, след завършено основно образование:

Настоящите правила са разработени въз основа и в съответствие с изискванията на ПМС № 33/15.02.2013 г. и имат за цел да определят реда и условията за получаване на стипендии от учениците.
Чл.1 (1) При условията и реда на тези правила се отпуската стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след заваршено основно образонвание, които са:
1. български граждани;
2. граждани на държава-членка на ЕС, или чужденци, отговарящи на изискванията на чл.1 от ПМС № 33/15.02.2013 г.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест.
2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието.

(3) Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родитя (настойника) или от ученика, ако е пълнолетен.

Чл. 2 Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на РБългария за съответната година. Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата година.

Чл. 3 Видове стипендии, които се отпускат на ученици в ПТГ:

(1) Месечни стипендии:
т. 1. За постигнати образователни резултати
т. 2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
т. 3. За ученици с трайни увреждания , за ученици без родители / ученици, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение/ и за ученици само с един родител /при условие,че родителят ,при когото живее детето няма втори брак и не съжителства с друго лице/
Стипендиите по т.1 и т.2 се отпускат от началото на всяка учебна година за месеците октомври, ноември, декември и януари и от началото на втория учебен срок за месеците февруари, март, април, май и юни. Тези стипендии се отпускат след класиране на учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.
Стипендиите по т. 3 се отпускат от началото на месеца, следващ месец, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат през месеците на цялата календарна година/освен за учебните месеци и за м.юли,август и септември/. За тези стипендии не се извършва класиране.

(2) Еднократни стипендии:
т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование,
т. 2 за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. За отпускане на еднократни стипендии не се извършва класиране.

Чл.4 (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор, въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. (2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

Чл.5 (1) Сформираната комисия за стипендиите на основание чл. 8 от ПМС 33/15.02.2013г. е постоянно действаща и изработва, актуализира и променя настоящите вътрешни правила в зависимост от нормативните промени и нуждите на гимназията, като дава предложения към Директора, а той ги утвърждава или ги връща с мотивирано становище и указания.
(2) Всяка година, въз основа определените целеви средства за стипендии на учениците, комисията предлага на Директора тяхното разпределение по видове стипендии и конкретни размери, като се придържа към следните процентни съотношения:
Месечни стипендии:
т. 1 За постигнати образователни резултати -до 30 %
т. 2 За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – до 45 %
т.3. за ученици с трайни увреждания и ученици без родители или само с един родител– до 22%

Еднократни стипендии: - до 3%
т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
т. 2 за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

(3) При планирането на средствата за стипендии се формира резерв в размер на 1 % от общите средства за стипендии, който да осигури изплащане на стипендия на ученик с трайни увреждания или на ученик без родители, при настъпване на събитие. Ако към 30 ноември на съответната година такова събитие не настъпи резервът се използва за изплащане на еднократни стипендии.

Чл. 6 Вътрешните правила за отпускане на стипендии се обявяват на видно място в училището и се публикуват на интернет страницата му, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване,

Чл. 7. (1) Критерии за допускане до класиране и кандидатстване за различните видове стипендии

(2) Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска

(3) Документи за кандидатстване

(4) Условия за спиране на стипендия:
Стипендия се спира в следните случаи:

1. При наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ по чл.21, т.2 от ПДУ. Стипендията се спира за срока на наказанието.
2. При допускане на 150 извинени отсъствия.

Забележка: При особени случаи /дълго боледуване, изявени спортисти и др./ , броят на допустимите извинени отсъствия се удължава на 180, с писмен подробен доклад от класния ръководител до комисията. Комисията при необходимост може да изиска допълнително документи .
Спирането на стипендия се извършва след внесена докладна от класния ръководител и решение на комисията.

Чл. 8. Когато ученик е класиран за получаване на повече от една месечна стипендия, комисията го уведомява за това, и изисква от него да заяви съгласно Приложение № 1, кой вид стипендия избира да получава. Комисията прекласира учениците и обявява окончателните списъци.

Чл. 9 Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страницата му. Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците. Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението на комисията, като заповедта съдържа имената на ученика, вида на размера на стипендията и периода на изплащането и.

Чл. 10. Заявленията за кандидатстване за месечни и еднократни стипендии се входират в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл. 11. Сроковете за кандидатстване за стипендии са както следва – за първия учебен срок – 01 до 25 октомври, а за втория учебен срок – от 01 до 25 февруари. Комисията обявява окончателното класиране до края на месеца, в който се кандидатства.

Образец-декларация изтегли

Заповед, утвърждаваща вътрешните правила за условията и реда на получаване на стипендии в гимназията повече информация

Заповед за отпуснати стипендии за 2-ри учебен срок за учебна 2017/2018г. повече информация

Заповед за отпуснати еднократни стипендии за 2-ри учебен срок за учебна 2017/2018г. повече информация